Skip to main content

More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
บท สวดมนต์ ไพเราะมาก บทสวดมนต์นี้ ทางชมรมอนุรักษ์ธรรมได้จัดทำเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา บทสวดมนต์นี้ ได้รับการอนุญาตให้เผยแผ่แล้ว...โดยคณะพระนักศึกษาพระอภิธรร­มของมูลนิธิแนบ...
Topics: บทสวดมนต์, ชมรมอนุรักษ์ธรรม
จริยาปิฎก🔺การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า เป็นเรื่อง อดีตชาติของพระโพธิสัตว์ ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ที่ทรงสร้างบารมีอย่างชัดเจนในกัปปัจจุบันนี้...
Topics: จริยาปิฎก, พระพุทธเจ้า, พระธรรม,...
Community Audio
audio
eye 83
favorite 0
comment 0
พุทธวงศ์🔺วงศ์พระพุทธเจ้า เพลย์ลิสต์ พุทธวงศ์   พุทธวงศ์ (บาลี: พุทฺธวํส) หมายถึง สายของพระพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องพุทธวงศ์ไว้คราวประทับ ณ นิโครธาราม...
Topics: พุทธวงศ์, พระพุทธเจ้า, พระธรรม,...
Community Audio
audio
eye 21
favorite 0
comment 0
อุบาสิกา🔺สมัยพุทธกาล   คำว่า "อุบาสิกา" หมายถึง หญิงผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย , คนใกล้ชิดพระ ศาสนาที่เป็นหญิงที่แสดงตนเป็นคนนับถือพระพุทธศาสนา โดยประกาศถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ...
Topics: อุบาสิกา, สมัยพุทธกาล
อนาถบิณฑิกเศรษฐี🔺ผู้เป็นทายกผู้เลิศ เพลย์ลิสต์   ชื่อเดิม สุทัตตะ ชื่ออื่น #อนาถปิณฑิกเศรษฐี, สุทัตตเศรษฐี สถานที่เกิด  สาวัตถี เอตทัคคะ ผู้เป็นทายกผู้เลิศ ฐานะเดิม ชาวเมือง...
Topics: อนาถบิณฑิกเศรษฐี,...
หมอชีวกโกมารภัจจ์🔺แพทย์ประจำพระพุทธเจ้า ชื่อเดิม ชีวกโกมารภัจจ์ เพลย์ลิสต์  พระนามอื่น หมอชีวกโกมารภัจจ์ สถานที่ประสูติ กรุงราชคฤห์ ตำแหน่ง แพทย์ประจำพระพุทธเจ้า เอตทัคคะ...
Topics: หมอชีวกโกมารภัจจ์,...
Community Audio
audio
eye 50
favorite 0
comment 0
มงคลสูตร ( ฟัง )เป็นพระสูตรสำคัญบทหนึ่ง ในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพราะมีเนื้อหาแสดงถึงการปฏิเสธ  มงคลภายนอก  ที่นับถือเหตุการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ว่าเป็นมงคลหรือมีมงคล...
Topics: มงคลสูตร, มงคล ๓๘
จันทกุมารชาดกและอรรถกถา🔺บำเพ็ญขันติบารมี           ณ. เมืองพาราณสี ในพระราชวังมีปุโรหิตใจบาปนามว่า "กัณฑหาลพราหมณ์" เป็นผู้มักคิดการชั่วช้าชอบสินบน ตัดสินความใดก็ไม่ชอบธรรม...
Topics: ทศชาติชาดก, จันทกุมารชาดก, อรรถกถา,...
เตมิยชาดกและอรรถกถา🔺บำเพ็ญเนกขัมมบารมี    ...
Topics: ทศชาติชาดก, ตมิยชาดก, อรรถกถา,...
มหาชนกชาดกและอรรถกถา🔺บำเพ็ญวิริยบารมี กล่าวถึงพระมหาชนกที่ขึ้นเรือของเหล่าพ่อค้าไปยังเมืองมิถิลา...
Topics: ทศชาติชาดก, มหาชนกชาดก, อรรถกถา,...
สุวรรณสามชาดกและอรรถกถา🔺บำเพ็ญเมตตาบารมี...
Topics: ทศชาติชาดก, สุวรรณสามชาดก, อรรถกถา,...
เนมิราชชาดกและอรรถกถา🔺บำเพ็ญอธิษฐานบารมี เป็นเรื่องที่กล่าวถึงพระเนมิราชผู้บำเพ็ญคุณงามความดีโดยพระเนมิราชนั้นปกครองเมืองด้วยกับทำบุญทำทานทำให้เมืองนั้นสงบสุข...
Topics: ทศชาติชาดก, เนมิราชชาดก, อรรถกถา,...
มโหสธชาดกและอรรถกถา🔺บำเพ็ญปัญญาบารมี    เรื่องมีอยู่ว่ามีสามีภรรยาเศรษฐีคู่หนึ่งในเมืองมิถิลา ภรรยานั้นคลอดบุตรออกมาและบุตรนั้นถือยาไว้ในมือด้วย...
Topics: ทศชาติชาดก, มโหสธชาดก, อรรถกถา,...
ภูริทัตตชาดก-นครกัณฑ์และอรรถกถา🔺บำเพ็ญศีลบารมี พระธิดาของพระเจ้าพรหมทัต นามว่า พระนางสมุททชา ได้อภิเษกสมรสกับพญานาคที่แปลงกายมาเป็นมนุษย์ นามว่า ท้าวธตรฐ...
Topics: ทศชาติชาดก, ภูริทัตตชาดก, อรรถกถา,...
มหานารทกัสสปชาดกและอรรถกถา🔺บำเพ็ญอุเบกขาบารมี พระราชาอังคติราช  ผู้ครองเมืองมิถิลา ผู้ยึดมั่นในทศพิธราชธรรม มีพระธิดาพระองค์หนึ่งชื่อ รุจาราชกุมารี...
Topics: ทศชาติชาดก, มหานารทกัสสปชาดก,...
วิธุรชาดกและอรรถกถา🔺บำเพ็ญสัจจบารมี ในแคว้นกุรุรัฐ พระเจ้าธนัญชัยโกรพราช ได้พบชาย3คน คนแรกเป็นพระอินทร์แปลง คนที่สองพญาครุฑแปลง คนที่สามพญานาคแปลง...
Topics: ทศชาติชาดก, วิธุรชาดก, อรรถกถา,...
เวสสันดรชาดก🔺บำเพ็ญทานบารมี มหาเวชสันดรชาดก  เป็นชาดกที่มีความสำคัญมากกว่าชาดกอื่น ๆ เพราะพระบารมีของพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญบริบูรณ์ในพระชาตินี้  มหาเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๐...
Topics: ทศชาติชาดก, อรรถกถา, เวสสันดรชาดก,...
สารคดี🔺 ตามรอยพระพุทธเจ้า 1    (2548) เพลย์ลิสต์ 🎞️ สารคดี🔺 ตามรอยพระพุทธเจ้า 2   (2562) เพลย์ลิสต์ 🎞️ ตามรอยพระพุทธเจ้า EP.01 สู่ต้นกำเนิดแม่น้ำคงคา EP.02 ค้นพบแผ่นดินเกิดพระพุทธเจ้า EP.03...
Topics: สารคดี, ตามรอยพระพุทธเจ้า,...
Xuan Zang ( Da Tang Xuan Zang) เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพ "หนึ่งบุรุษ ผู้ท้าทายโชคชะตา เปี่ยมศรัทธา แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"...
Topics: xuanzang, เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพ, 大唐玄奘
คัมภีร์ มิลินทปัญหา ฉบับพิสดาร ของหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ         ตามที่ได้มีการนำสืบๆมา พระเจ้าเมนันเดอร์ยึดศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีบรรยายใน...
Topics: มิลินทปัญหา, มิลินทปัญหา...
            บุพพสิกขาวรรณนา เป็นหนังสือแสดงอธิบายพระวินัยที่ท่าน พระอมราภิรักขิต (อมโร เกิด) เป็นผู้รจนาขึ้น ท้ายหนังสือบอกไว้ว่า เสร็จทั้งหมดในปีวอก พุทธศักราช ๒๔๐๓...
Topics: สัตตปัพพบุพพสิกขา, บุพพสิกขาวรรณนา,...
คัมภีร์ชินาลังการฎีกา     พระพุทธรักขิต รจนา  อ.สันติ อุตตมปุญโญ บรรยาย  คือวรรณกรรมภาษาบาลีประเภทร้อยกรอง เพื่อสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า...
Topics: ชินาลังการฎีกา, พระพุทธรักขิต,...
Community Audio
audio
eye 165
favorite 0
comment 0
อาจารย์เสถียร โพธินันทะ  ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ทาง พระพุทธศาสนา คนหนึ่งของไทย ผู้บุกเบิกการศึกษาพระพุทธศาสนา มหายาน  และอดีตเลขาธิการ คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย...
Topic: เสถียร โพธินันทะ
ปรัชญาชีวิตการเดิน🔺อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ 📌วิธีดาวน์โหลด, - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ **DOWNLOAD OPTIONS** เลือกไฟล์ที่ต้องการ  เช่น*JPEG*MPEG4*PDF*MP3*QUICKTIME*MOV*หรืออื่นๆ* จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร...
Topics: ปรัชญาชีวิตการเดิน, อาจารย์ประมวล...
Community Audio
audio
eye 111
favorite 0
comment 0
        ถ้าใครเคยอ่านธรรมนิยาย อย่าง พระอานนท์พุทธอนุชา ของ อาจารย์วศิน อินทสระ หรือ กองทัพธรรม ของ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ🔺 ลีลาวดี   ก็เป็นธรรมนิยาย ในลักษณะเดียวกัน...
Topics: ลีลาวดี, ธรรมโฆษ, แสง จันทร์งาม, Lelawadee
บทสวดมนต์บาลี ศรีลังกา Pali Sri Lanka Devotional Chanting Compiled and recited by Venerable Indaratana Maha Thera  เพลย์ลิสต์ playlist Cr.Audio www.buddhanet.net 01-Introduction  คำนำ 02-Buddha Abhi Vandana - Salutation to the Buddha.พุทธอภิวาท 03-Tri Sarana - The Three Refuges.ไตรสรณคมณ์ 04-Panca Sila - The Five Precept.ปัญจศีล 05-Buddha Vandana - Homage to the...
Topics: สวดมนต์บาลีศรีลังกา, Pali Sri Lanka Devotional Chanting
Community Video
Dec 9, 2019
movies
eye 18
favorite 0
comment 0
Buddhist Songs for Children 1. Birth of the Buddha  (Lyrics/Music: Daniel Yeo) 2. To Love Is To Care And Be Kind  (Lyrics/Music: Imee Ooi) 3. Don't Be Angry  (Lyrics: Imee Ooi Music: Woon Yoke Fun) 4. Compassion  (Lyrics: Imee Ooi Music: Woon Yoke Fun) 5. It's Great To Give  (Lyrics/Music: Daniel Yeo) 6. He's Here For You and Me  (Lyrics: Daniel Yeo Music: Imee Ooi) 7. Pass It On  (Lyrics: Daniel Yeo Music: Imee Ooi) Buddha.net Audio 📌วิธีดาวน์โหลด -...
Topic: Buddhist Songs for Children
สารคดี🔺 ตามรอยพระพุทธเจ้า 1   (2548) เพลย์ลิสต์ 🎞️ สารคดี🔺 ตามรอยพระพุทธเจ้า 2     (2562) เพลย์ลิสต์ 🎞️ เรื่องราวอันยาวนานกว่า 2,500 ปี ของคำสอนที่เปลี่ยนชีวิตคนกว่าครึ่งโลก...
Topics: สารคดี, ตามรอยพระพุทธเจ้า,...
Community Video
Dec 6, 2019
movies
eye 57
favorite 0
comment 0
Auṃ maṇi padme hūṃ [  ( Sanskrit :  ॐ मणिपद्मे हूँ ,  IPA:  [õːː mɐɳɪpɐdmeː ɦũː] ) is the six-syllabled  Sanskrit   mantra  particularly associated with the four-armed  Shadakshari form  of  Avalokiteshvara , the  bodhisattva  of compassion. It first appeared in the  Mahayana   Kāraṇḍavyūhasūtra  where it is also referred to as the  sadaksara  (six syllabled) and the  paramahrdaya , or “innermost heart” of  Avalokiteshvara...
Topic: Om mani padme hum
เพลงพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ อินเดีย🔺Mahabothi Mahavihara Temple Boddh Gaya India 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ **DOWNLOAD OPTIONS** เลือกไฟล์ที่ต้องการ  เช่น*JPEG*MPEG4*PDF*MP3*QUICKTIME*MOV*หรืออื่นๆ* จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ -...
Topics: สถานที่ตรัสรู้, เพลงพุทธคยา, Mahabothi,...
Community Video
movies
eye 21
favorite 0
comment 0
หัวใจโพธิสัตว์ - พระพุทธเจ้า 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ **DOWNLOAD OPTIONS** เลือกไฟล์ที่ต้องการ  เช่น*JPEG*MPEG4*PDF*MP3*QUICKTIME*MOV*หรืออื่นๆ* จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร...
Topics: หัวใจโพธิสัตว์, พระพุทธเจ้า
Community Video
movies
eye 14
favorite 0
comment 0
นางวิสาขา🔺มหาอุบาสิกา ผู้เป็นเลิศในการทำทานฝ่ายทายิกา นางวิสาขา เกิดในตระกูลเศรษฐี ในเมืองภัททิยะ แคว้นอังคะ เป็นบุตรของ ธนญชัยเศรษฐี มารดาชื่อว่าสุมนาเทวี...
Topic: นางวิสาขา
พระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐ 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ **DOWNLOAD OPTIONS** เลือกไฟล์ที่ต้องการ  เช่น*JPEG*MPEG4*PDF*MP3*QUICKTIME*MOV*หรืออื่นๆ* จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร...
Topic: พระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐ
Community Audio
audio
eye 130
favorite 0
comment 0
หลวงพ่อชา🔺ธรรมสภา 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร 📌สามารถดาวน์โหลดทุกไฟล์ที่อยู่ในหน้านั้น หรือดาวน์โหลดบางไฟล์ได้
Topics: พระโพธิญาณเถร, ชา สุภทฺโท
Community Audio
audio
eye 12
favorite 0
comment 0
72 ปี🔺หลวงตาศิริ อินฺทสิริ  📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร 📌สามารถดาวน์โหลดทุกไฟล์ที่อยู่ในหน้านั้น...
Topic: หลวงตาศิริ อินฺทสิริ
Community Audio
audio
eye 10
favorite 0
comment 0
74 ปี 🔺หลวงตาศิริ อินฺทสิริ แผ่น 1 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร 📌สามารถดาวน์โหลดทุกไฟล์ที่อยู่ในหน้านั้น...
Topic: หลวงตาศิริ อินฺทสิริ
Community Audio
audio
eye 11
favorite 0
comment 0
74 ปี หลวงตาศิริ แผ่น2 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร 📌สามารถดาวน์โหลดทุกไฟล์ที่อยู่ในหน้านั้น หรือดาวน์โหลดบางไฟล์ได้
Topic: หลวงตาศิริ อินฺทสิริ
งานสมโภช พระธุตังคเจดีย์🔺หลวงตาศิริ อินฺทสิริ 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร 📌สามารถดาวน์โหลดทุกไฟล์ที่อยู่ในหน้านั้น...
Topic: หลวงตาศิริ อินฺทสิริ
พระธรรมเทศนา โดย หลวงตาศิริ อินฺทสิริ 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร 📌สามารถดาวน์โหลดทุกไฟล์ที่อยู่ในหน้านั้น...
Topic: หลวงตาศิริ อินฺทสิริ
ทางแห่งการพ้นทุกข์ ชุด 1🔺หลวงตาศิริ อินฺทสิริ 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร 📌สามารถดาวน์โหลดทุกไฟล์ที่อยู่ในหน้านั้น...
Topic: หลวงตาศิริ อินฺทสิริ
Community Audio
audio
eye 21
favorite 0
comment 0
พระธรรมเทศนา หลวงตาศิริ 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร 📌สามารถดาวน์โหลดทุกไฟล์ที่อยู่ในหน้านั้น หรือดาวน์โหลดบางไฟล์ได้
Topic: หลวงตาศิริ อินฺทสิริ
พระธรรมเทศนา หลวงตาศิริ อินฺทสิริ ได้รับจากงานกฐิน 2559 📌 วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร...
Topic: หลวงตาศิริ อินฺทสิริ
Community Audio
audio
eye 17
favorite 0
comment 0
โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน เล่มนี้ความพิเศษได้ปรับปรุงปกใหม่ พร้อมทั้งเพิ่มภาคภาษาจีนมาอีกหนึ่งภาษา เนื้อเรื่องใจความว่า       ท่านเหลี่ยวฝานเป็นชาวเจียงหนาน (กังหนำ) อายุ ๔๓๓...
Topic: โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน
Community Audio
audio
eye 17
favorite 0
comment 0
เหลี่ยวฝาน เป็นขุนนางใหญ่ ปลายสมัยราชวงศ์หมิง เชี่ยวชาญทุกวิชาทางโลก เข้าถึงลึกซึ้งทางธรรม (โอวาท 4 ของท่านเหลี่ยวฝาน มิสโจ เจือจันทน์ อัชพรรณ แปล สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ)...
Topic: โอวาทสี่ท่านเหลี่ยวฝาน
Community Video
movies
eye 28
favorite 0
comment 0
มาหลงดงพงป่าพนาสน มาหลงมนต์บัวบานธารน้ำไหล มนต์กาหลงมนต์ดอกปีบบีบเจ้าไว้ จึงทำให้เหินห่างทางสัมมา โดนพิษนาคจิตฟุ้งซ่านพานเสียหลัก มารแปลงพักร์หลงเหลี่ยมเลห์เสนห์หา...
Topic: อาจารย์ทอง ชินวํงโส
วินยสังคหะ อรรถกถาแปล ข้อวินิจฉัยพระวินัย พระสารีบุตรมหาเถระ ชาวศรีลังกา รจนา พระมหาอาคม ธัมมาคโม แปล  พระอาจารย์สันติ อุตตมปุญโญ บรรยาย ดาวโหลด ๐๑.การนอนกลางวัน  ไม่ปิดประตู...
Topic: คัมภีร์วินยสังคหะ
Community Audio
audio
eye 26
favorite 0
comment 0
กถาวัตถุ อ.สุเทพ โพธิสัทธา คัมภีรที่ 5ชื่อว่า พระคัมภีรกถาวัตถุ ซึ่งพระบุรพาจารย์ในวัดระฆังโฆสิตารามวรวิหาร ได้จารึกไว้ในพระคัมภีรใบลาน 📌 วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ...
Topic: กถาวัตถุ
ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์พุทธทาส ภิกขุ เนื้อหาภายในเล่ม"ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์" เป็นคำชี้ ขุมทรัพย์ที่ตรัสเอง ไม่มีคำเรียบเรียงของผู้แต่งคละปน 📌 วิธีดาวน์โหลด -...
Topic: ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์
Community Audio
audio
eye 237
favorite 0
comment 0
ไตรภูมิพระร่วง   เป็นหนังสือสำคัญสมัยกรุงสุโขทัยตกทอดมาถึงปัจจุบัน  เป็นวรรณคดีทางศาสนาที่มีอิทธิพลต่อคนไทยมาก   เดิมเรียกว่า " เตภูมิกถา " หรือ " ไตรภูมิพระร่วง "...
Topics: ไตรภูมิพระร่วง, เตภูมิกถา
วิสุทธิมรรค  ( บาลี :  วิสุทฺธิมคฺค ) เป็น คัมภีร์ สำคัญคัมภีร์หนึ่ง ใน พุทธศาสนา นิกาย เถรวาท  ซึ่งได้รับการจัดลำดับความสำคัญเทียบเท่าชั้น อรรถกถา  โดยมี  พระพุทธโฆสะ  ชาว อินเดีย...
Topic: วิสุทธิมรรค
วิสุทธิมรรค  ( บาลี :  วิสุทฺธิมคฺค ) เป็น คัมภีร์ สำคัญคัมภีร์หนึ่ง ใน พุทธศาสนา นิกาย เถรวาท  ซึ่งได้รับการจัดลำดับความสำคัญเทียบเท่าชั้น อรรถกถา  โดยมี  พระพุทธโฆสะ  ชาว อินเดีย...
Topic: วิสุทธิมรรค
วิสุทธิมรรค  ( บาลี :  วิสุทฺธิมคฺค ) เป็น คัมภีร์ สำคัญคัมภีร์หนึ่ง ใน พุทธศาสนา นิกาย เถรวาท  ซึ่งได้รับการจัดลำดับความสำคัญเทียบเท่าชั้น อรรถกถา  โดยมี  พระพุทธโฆสะ  ชาว อินเดีย...
Topic: วิสุทธิมรรค
วิถีแห่งความรู้แจ้ง รวมหลักธรรมคำบรรยายของท่านในโอกาสต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ในเล่มได้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติ...
Topic: วิถีแห่งความรู้แจ้ง...
Community Audio
audio
eye 42
favorite 0
comment 0
เล่านิทานเซ็น เล่าเรื่อง และบรรยาย โดย อ.อภิปัญโญ แบ่งเป็น 15 เรื่องได้แก่ นำเรื่อง หมายเหตุก่อนนิทาน เรื่องที่ 1 บรุษใจสิงห์ ตามแบบของฉัน เรื่องที่ 2 ศิษย์ผู้ตามส่งอาจารย์...
Topic: เล่านิทานเซ็น ธรรมสภา
📌 ธรรมบรรยาย โดย... พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่ 📌 วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ...
Topic: พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
Community Audio
audio
eye 42
favorite 0
comment 0
พุทธประวัติ ฉบับนี้ ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ ในนามกองตำราคณะธรรมทาน (ไชยา 12 สิงหาคม 2497) แปลและเรียบเรียงจากฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นพุทธประวัติต่างประเทศฉบับหนึ่ง ซึ่งแต่งโดย...
Topic: พุทธประวัติ พุทธทาสภิกขุ
Community Audio
audio
eye 19
favorite 0
comment 0
📌วิธีดาวน์โหลด    เสียงอ่านหนังสือ ชุด คู่มือมนุษย์ - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร 📌สามารถดาวน์โหลดทุกไฟล์ที่อยู่ในหน้านั้น...
Topic: คู่มือมนุษย์ พุทธทาสภิกขุ
พุทธธรรม  เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดย พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
Topic: พุทธธรรม บทที่ ๑ ขันธ์ ๕
พุทธธรรม  เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดย พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
Topic: พุทธธรรม บทที่ ๒ อายตนะ ๖
พุทธธรรม  เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดย พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
Topic: พุทธธรรม บทที่ ๓ ไตรลักษณ์
พุทธธรรม  เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดย พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
Topic: พุทธธรรม บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท
พุทธธรรม  เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดย พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
Topic: พุทธธรรม บทที่ ๕ กรรม
พุทธธรรม  เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดย พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
Topic: พุทธธรรม บทที่ ๖ นิพพาน
พุทธธรรม  เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดย พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
Topic: พุทธธรรม บทที่ ๗ ประเภทนิพพาน
พุทธธรรม  เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดย พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
Topic: พุทธธรรม บทที่ ๘ ปัญญาวิมุตติ
พุทธธรรม  เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดย พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
Topic: พุทธธรรม บทที่ ๙...
พุทธธรรม  เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดย พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
Topic: พุทธธรรม บทที่ ๑๐...
พุทธธรรม  เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดย พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
Topic: พุทธธรรม บทที่ ๑๑ บทนำมัชฌิมาปฏิปทา
พุทธธรรม  เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดย พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
Topic: พุทธธรรม บทที่ ๑๒ กัลยาณมิตร
พุทธธรรม  เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดย พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
Topic: พุทธธรรม บทที่ ๑๓ โยนิโสมนสิการ
พุทธธรรม  เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดย พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
Topic: พุทธธรรม บทที่ ๑๔ ปัญญา
พุทธธรรม  เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดย พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
Topic: พุทธธรรม บทที่ ๑๕ ศีล
พุทธธรรม  เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดย พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
Topic: พุทธธรรม บทที่ ๑๖ สมาธิ
พุทธธรรม  เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดย พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
Topic: พุทธธรรม บทที่ ๑๗ สรุปอริยสัจ
พุทธธรรม  เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดย พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
Topic: พุทธธรรม บทที่ ๑๘ โสดาบัน
พุทธธรรม  เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดย พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
Topic: พุทธธรรม บทที่ ๑๙ วินัย
พุทธธรรม  เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดย พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
Topic: พุทธธรรม บทที่ ๒๐ ปาฏิหาริย์
พุทธธรรม  เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดย พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
Topic: พุทธธรรม บทที่ ๒๑ ฉันทะ
พุทธธรรม  เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดย พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
Topic: พุทธธรรม บทที่ ๒๒ ความสุขแบบแผน
พุทธธรรม  เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดย พระธรรมปิฎก  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ...
Topic: พุทธธรรม บทที่ ๒๓ ความสุขประมวลความ
Community Audio
audio
eye 19
favorite 0
comment 0
พระอานนท์🔺พุทธอนุชา #ขอทานน้อยป่าหิมพานต์ 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร 📌สามารถดาวน์โหลดทุกไฟล์ที่อยู่ในหน้านั้น...
Topic: พระอานนท์พุทธอนุชา ( วศิน อินทสระ )
หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด #ขอทานน้อยป่าหิมพานต์ 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร...
Topic: หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด
พระสูตร 1 พระธรรมเมธาภรณ์ ระแบบ ฐิตญาโณ #ขอทานน้อยป่าหิมพานต์ 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร...
Topic: พระสูตร พระธรรมเมธาภรณ์ ระแบบ...
พระสูตร 2 พระธรรมเมธาภรณ์ ระแบบ ฐิตญาโณ #ขอทานน้อยป่าหิมพานต์ 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร...
Topic: พระสูตร พระธรรมเมธาภรณ์ ระแบบ...
พระสูตร 3 พระธรรมเมธาภรณ์ ระแบบ ฐิตญาโณ #ขอทานน้อยป่าหิมพานต์ 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร...
Topic: พระสูตร 3 พระธรรมเมธาภรณ์ ระแบบ...
พระสูตร 4 พระธรรมเมธาภรณ์ ระแบบ ฐิตญาโณ #ขอทานน้อยป่าหิมพานต์ 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร...
Topic: พระสูตร 4 พระธรรมเมธาภรณ์ ระแบบ...
ส่องใจใสสว่าง พระธรรมเมธาภรณ์ ระแบบ ฐิตญาโณ #ขอทานน้อยป่าหิมพานต์ 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร...
Topic: ส่องใจใสสว่าง พระธรรมเมธาภรณ์...
ส่องใจใสสว่าง พระธรรมเมธาภรณ์ ระแบบ ฐิตญาโณ #ขอทานน้อยป่าหิมพานต์ 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร...
Topic: ส่องใจใสสว่าง พระธรรมเมธาภรณ์...
ส่องใจใสสว่าง พระธรรมเมธาภรณ์ ระแบบ ฐิตญาโณ #ขอทานน้อยป่าหิมพานต์ 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร...
Topic: ส่องใจใสสว่าง พระธรรมเมธาภรณ์...
ส่องใจใสสว่าง พระธรรมเมธาภรณ์ ระแบบ ฐิตญาโณ #ขอทานน้อยป่าหิมพานต์ 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร...
Topic: ส่องใจใสสว่าง พระธรรมเมธาภรณ์...
ใต้ร่มพระโพธิญาณ พระธรรมเมธาภรณ์ ระแบบ ฐิตญาโณ #ขอทานน้อยป่าหิมพานต์ 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร...
Topic: ใต้ร่มพระโพธิญาณ พระธรรมเมธาภรณ์...
ใต้ร่มพระโพธิญาณ พระธรรมเมธาภรณ์ ระแบบ ฐิตญาโณ #ขอทานน้อยป่าหิมพานต์ 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร...
Topic: ใต้ร่มพระโพธิญาณ พระธรรมเมธาภรณ์...
ใต้ร่มพระโพธิญาณ พระธรรมเมธาภรณ์ ระแบบ ฐิตญาโณ #ขอทานน้อยป่าหิมพานต์ 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร...
Topic: ใต้ร่มพระโพธิญาณ พระธรรมเมธาภรณ์...
ใต้ร่มพระโพธิญาณ พระธรรมเมธาภรณ์ ระแบบ ฐิตญาโณ #ขอทานน้อยป่าหิมพานต์ 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3 **จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศร...
Topic: ใต้ร่มพระโพธิญาณ พระธรรมเมธาภรณ์...
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)  ( 8 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2464  —  15 พฤษภาคม   พ.ศ. 2542 ) เป็นอดีตเจ้าอาวาส วัดป่าสาลวัน   อำเภอเมืองนครราชสีมา  เป็นพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งแห่งดินแดนอีสาน...
Topic: พระราชสังวรญาณ พุธ ฐานิโย
Community Audio
audio
eye 13
favorite 0
comment 0
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ อดีตเจ้าอาวาส วัดป่านิโครธาราม  บ้านหนองบัวบาน  ตำบลหนองบัวบาน  อำเภอหนองวัวซอ   จังหวัดอุดรธานี #ขอทานน้อยป่าหิมพานต์ 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ...
Topic: ประวัติ หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
Community Audio
audio
eye 22
favorite 0
comment 0
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ [1]  ( 16 มกราคม   พ.ศ. 2430  —  2 กรกฎาคม   พ.ศ. 2528 ) เป็นภิกษุชาวไทย จำพรรษา ณ  วัดดอยแม่ปั๋ง   จังหวัดเชียงใหม่ #ขอทานน้อยป่าหิมพานต์ 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ...
Topic: ประวัติ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
Community Audio
audio
eye 9
favorite 0
comment 0
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย #ขอทานน้อยป่าหิมพานต์ 📌วิธีดาวน์โหลด - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า** VBR MP3...
Topic: ประวัติ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
Community Audio
audio
eye 12
favorite 0
comment 0
หลวงปู่หลุย  ( 11 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2444  -  25 ธันวาคม   พ.ศ. 2532 ) พระเถระที่เป็นศิษย์องค์สำคัญของท่าน พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต  ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย...
Topic: ประวัติ หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร
Community Audio
audio
eye 21
favorite 0
comment 0
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี ( ภูจ้อก้อ ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร บทบูชาพระรัตนตรัยนี้ เป็นลิขิตของพระกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ที่มอบกาย ถวายชีวิต อุทิศเพื่อ...
Topic: ประวัติ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต